Informator i Przewodnik po Chorwacji • Wiza, paszport i przepisy wjazdowe • Meldunek w Chorwacji • Przepisy celne w Chorwacji • Dozwolony okres pobytu w Chorwacji
Wakacje Chorwacja


ADVERTISEMENTS

Przydatne informacje

Podstawowe informacje o Chorwacji Mały informator turystyczny
Lekarze na Chorwacji Opieka medyczna na Chorwacji
Rady dla podróżujących po Chorwacji Podróżowanie po Chorwacji
Co warto wiedzieć przed wyjazdem na Chorwację Co warto wiedzieć o Chorwacji


chorwacja
WIZA, PASZPORT, PRZEPISY
- CHORWACJA WCZASY
chorwacja

 

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.

Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji i przebywać w niej bez wiz do 90 dni. Uprawnienie to nie dotyczy osób, które zamierzają podjąć pracę lub naukę w chorwackich szkołach i na uczelniach bądź planują pobyt stały. Powinny się one ubiegać o specjalne zezwolenie władz chorwackich, będące podstawą do wydania wiz w przedstawicielstwie dyplomatycznym Chorwacji.

PASZPORT I WIZA

Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności paszportu, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu. Od 1 sierpnia 2004 r. w Chorwacji obowiązują nowe przepisy w sprawie systemu wizowego, które m.in. zezwalają obywatelom UE na przekraczanie granicy chorwackiej także na podstawie do­wodów osobistych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prze­strzega, że jest to uregulowanie wewnętrzne Republiki Chorwacji i przy przekraczaniu granicy chorwackiej na podstawie dowodu osobistego dochodzi do łamania postanowień prawa polskiego. Turyści legitymujący się tylko dowodem osobistym w Chorwacji mogą spotkać się i z innymi problemami, np. nie mają możliwości powrotu do Polski drogą lotniczą, nie mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług banków czy Western Union. Dlatego też obywatele polscy przy przekraczaniu granicy chorwackiej nadal powinni posługiwać się paszportem.

Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub związane z wykroczeniem, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport, wydając pisemne zaświadczenie. Od 1 grudnia 2005 r. w Chorwacji weszły w życie przepisy, które zobowiązują cudzoziemców wjeżdżających na jej terytorium do posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu, przejazdu i wyjazdu w wysokości równowartości minimum 100 EUR na dzień pobytu, a w przypad­ku osób mających potwierdzone zaproszenie od chorwackiej oso­by fizycznej lub prawnej bądź posiadających voucher turystycz­ny – 50 EUR na dzień.

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca wspomnianych środków, są: karty kredytowe i bankowe, zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku, czeki podróżne i ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych.


PRZEPISY CELNE.

Cudzoziemcy mogą wwozić do Chorwacji bez opłat celnych przedmioty niezbędne na czas podróży bądź wypoczynku turystycznego, a także inne rzeczy nie mające prze­znaczenia handlowego. Zwolnione z cła są: rzeczy użytku oso­bistego, 200 szt. papierosów, 1 l napojów wysokoprocentowych lub 2 l napojów o zawartości alkoholu do 22 proc., 1 kg kawy lub herbaty na osobę. W związku z ptasią grypą na granicy mogą obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne (m.in. zakaz przy­wozu i wywozu produktów z drobiu). Sprzęt techniczny oraz do użytku zawodowego (kamera, odbiornik TV i radiowy, ma­gnetofon) powinien być zgłoszony przy wjeździe. Łodzie i jachty na własny użytek można wwozić za okazaniem dowodu własności. Obcą walutę można wwozić i wywozić w dowolnej ilości, walutę chorwacką do 2000 HRK. Przy przekraczaniu grani­cy obowiązkowo należy zgłosić wartościowy sprzęt zawodowy i techniczny. Dla zwierząt konieczne jest zaświadczenie wetery­naryjne. Cudzoziemcom zwracany jest podatek VAT za towary zakupione w Chorwacji o wartości powyżej 500 HRK za okaza­niem formularza „Czek podatkowy” (Poreški ček) przy wyjeździe z kraju. Nie ma ograniczeń co do ilości wwożonych dewiz.

 

MELDUNEK.

Cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunko­wemu. Należy go dopełnić w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Osoby prawne i fizyczne zajmujące się świadczeniem usług kwaterunkowych obowiązane są w ciągu 12 godzin zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom.

CZYTAJ DALEJ - INNE PRZYDATNE INFORMACJE O CHORWACJI

Podstawowe informacje o Chorwacji Mały informator turystyczny
Lekarze na Chorwacji Opieka medyczna na Chorwacji
Rady dla podróżujących po Chorwacji Podróżowanie po Chorwacji
Co warto wiedzieć przed wyjazdem na Chorwację Co warto wiedzieć o Chorwacji

 

źródło: MSZ


SUPER WYSZUKIWARKA ZOPTYMALIZOWANA POD SŁOWA:
WAKACJE, TURYSTYKA, WCZASY CHORWACJA

Wszystkie informacje o wczasach w Chorwacji znajdziesz przez super wyszukiwarkę.
"przepisy celne w Chorwacji", "meldunek w Chorwacji", "przepisy wjazdowe dla turystów".


200 złotych na wakacje

Bookmark and Share

Nowe oferty Last Minute. Twój E-Mail:


LINKI SPONSOROWANE
NIEZBĘDNIK TURYSTY - Chorwacja
:: Partnerzy

200 złotych na wakacje